You are here:   Home การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี 11/9/2561
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

มติคณะรัฐมนตรี 11/9/2561

Wednesday, 12 September 2018 03:47 administrator


เรื่องที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ....

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณพื้นที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ตำบลปางหินฝน ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลบ้านทับ ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม และตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ....


เศรษฐกิจ- สังคม

7. เรื่อง  ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย

8. เรื่อง  ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

9. เรื่อง  ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ  60 พรรษา

10. เรื่อง ขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน

11. เรื่อง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน 2 ชุด

12. เรื่อง  การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62

13. เรื่อง การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561

14. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ


ต่างประเทศ

15. เรื่อง การเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561

16. เรื่อง  การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

17.  เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาคำมั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations)

18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

19. เรื่อง ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย

20. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1

22. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73

23. เรื่อง  การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct: Towards Achieving a World Free of Terrorism)


แต่งตั้ง

24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

25. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

26. เรื่อง  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2561 เรื่อง  ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

29. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง)

ดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

? ???

?

Acrobat?Reader โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป ฟรี!
Download Acrobat Reader

Google Chrome โครมเวอร์ชั่น 12 มีฟีเจอร์ฟีเจอร์เพิ่มเติมคือการประมวลผล CSS เป็นภาพสามมิติ ที่จะช่วยการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้านสามมิติ ได้รวดเร็ว และเรียบลื่นขึ้น นอกจากนั้นยังอัพเดทในเรื่องความปลอดภัย? ฟรี!
Download Google Chome