TOP
iconsearch
iconsitemap
แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564
28 พ.ค. 2564
22

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ในประเด็นมติคณะรัฐมนตรีผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามการแถลงข่าวได้จากลิงค์

https://www.youtube.com/watch?v=P-z4Z9pbBKI

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4