TOP
iconsearch
iconsitemap
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ธ.ค. 2565
96

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ  มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน  44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19