TOP
iconsearch
iconsitemap
พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Wealth of Wisdom รุ่นที่ 1
2 ธ.ค. 2565
201

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Wealth of Wisdom รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34