iconsearch
iconsitemap
อำนาจหน้าที่
1 มี.ค. 2562
3823

อำนาจหน้าที่

 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
 (2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
 (3) ประสานงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
 (4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
 (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจ/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่ข้าราชการการเมืองสั่งการ

โดยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานงานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์
ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานของกระทรวง วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอต่อรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงาน
ข้อมูลสำคัญเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 (3) งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารงานทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย