TOP
iconsearch
iconsitemap
การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอเปค ครั้งที่ 29
22 ก.พ. 2564
9

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16