TOP
iconsearch
iconsitemap
ประชุมหารือทวิภาคีกับประธาน ADB
28 ก.ย. 2565
60

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr. Masatsuga Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยได้ขอบคุณ ADB ในความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยที่ผ่านมา และร่วมหารือถึงประเด็นเชิงนโยบายที่ประเทศไทยประสงค์จะให้ ADB นำไปขับเคลื่อนต่อไป ในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2