TOP
iconsearch
iconsitemap
เยี่ยมชมงาน หจก.ธาวินเฟรช จ.ขอนแก่น
23 พ.ย. 2565
64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการ ธ.ก.ส. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส. นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินเฟรช ผู้ประกอบการหัวขบวนที่ดำเนินธุรกิจผลิตและรวบรวมผักสลัดและพืชผักสวนครัวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษจากสมาชิกกลุ่มในหลายจังหวัดในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่ได้มาตรฐานไปยังผู้ประกอบการและซูเปอร์มาร์เก็ต (Modern Trade) อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อ Green Credit จำนวน 17 ล้านบาท ในการต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตอาหารปลอดภัยและเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5