TOP
iconsearch
iconsitemap
ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ " Fiscal Expansion: A Welcome Return or Ticking Bomb?"
19 ม.ค. 2566
73

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ " Fiscal Expansion: A Welcome Return or Ticking Bomb?" กับ Mr. Raghuram G. Rajan ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย Miss Gita Gopinath, First Deputy Managing Director กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ Mr. Paolo Gentiloni ประธานกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าร่วมประชุม World Economic Forum 2023 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลัง โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้มีการกู้ยืมถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าวและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการรักษาเสถียรภาพในนโยบายการเงินทำให้นโยบายการคลังสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี การกู้ยืมดังกล่าวทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น

หลังจากแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังได้กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง กล่าวคือ มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และมุ่งเน้นการชำระหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนการใช้มาตรการด้านการคลังนั้น ยังคงเป็นไปเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาการรักษาดุลการคลังประกอบไปด้วย ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้ดุลการคลังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 จึงต้องพัฒนาจัดเก็บรายได้และปฏิรูปภาษีไปพร้อมกันด้วย อาทิ การขยายฐานภาษีเงินได้ การริเริ่มภาษีธุรกรรมทางการเงินและภาษีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง เช่น การกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร่วมกัน โดยยังคงต้องรักษาเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น โดยสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังคือ การลดหรือเลิกมาตรการประชานิยมที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว โดยเป็นไปตามกฎหมายด้านการเงินการคลัง

ติดตามรับชมคลิปวิดิโอตามลิ๊งค์
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/fiscal-expansion-a-welcome-return-or-ticking-bomb

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9