iconsearch
iconsitemap
รมช.คลัง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank)
17 พ.ย. 2566
34

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ Mr.Ndiame Diop ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศบรูไนดารุซาลาม, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และไทย และ Mr. Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10