iconsearch
iconsitemap
รมช.คลัง ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ SMEs จ.เพชรบุรี
14 พ.ค. 2567
19

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME D Bank) และการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จำนวน 2 ราย คือ บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่ายขนมแปรรูปจากข้าว ที่ใช้นวัตกรรมการอบแทนการทอดด้วยน้ำมัน สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย  และ บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด (โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์) ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลิตและจำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้มาตรฐาน GHP/HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ฮาลาล จากกระทรวงสาธารณสุข ผลิตเพื่อการค้าส่งเป็นหลัก ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 โดยมีนายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บสย. นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank นายศิริชัย ลอยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธพว. และคณะผู้บริหารระดับสูง 2 หน่วยงาน ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17