iconsearch
iconsitemap
การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ 2/2567
8 ก.ค. 2567
27

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11