TOP
iconsearch
iconsitemap
ภาพข่าวรัฐมนตรี rss-icon
 • imagelistcolume
  5 ส.ค. 2564
  iconeye 7

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายอารักษ์ โพธิทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้หน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation พื้นที่จังหวัดนนทบุรี รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ณ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

 • imagelistcolume
  2 ส.ค. 2564
  iconeye 7

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะ ร่วมการประชุมหารือกับนายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ EXIM BANK โดยย้ำบทบาทในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของไทย และกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจต่อไปได้แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 และผู้อำนวยการ สคร. ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  30 ก.ค. 2564
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมศูนย์ Community Isolation กรมสรรพสามิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับหรือแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Community Isolation เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  27 ก.ค. 2564
  iconeye 13

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตึก SME Bank Tower เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  23 ก.ค. 2564
  iconeye 12

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ตึก SME Bank สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 • imagelistcolume
  20 ก.ค. 2564
  iconeye 29

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  19 ก.ค. 2564
  iconeye 26

  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ทำการส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 26 หน่วยงาน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการตามนโยบายรัฐบาล และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  7 ก.ค. 2564
  iconeye 35

  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมยาเสพติดประเภทเฮโรอีนซุกซ่อนในถังสีอะคริลิก เตรียมส่งประเทศออสเตรเลีย จำนวน 134 หีบห่อ น้ำหนัก 314.63 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 943.89 ล้านบาท โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าที่ ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ?กระทรวงยุติธรรม และพล.ต.ต. สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ร่วมการแถลงข่าว ณ กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

 • imagelistcolume
  1 ก.ค. 2564
  iconeye 35

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมแถลงข่าวรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 รับทราบผลการดำเนินงานของมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialised Financial Institutions: SFIs) และเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

 • imagelistcolume
  28 มิ.ย. 2564
  iconeye 24

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. “ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม” บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออก เน้นนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด อาทิ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง เป็นต้น ส่งจำหน่ายมากที่สุดของจังหวัด อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและองค์ความรู้ในการยกระดับการดำเนินงานของลูกค้า โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหาร และพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564